Monday, January 4, 2016

13.000/15.000 WHEAT 45

LIVORNO/1 TUNISIE
13.000/15.000 WHEAT 45
3.000 / 1.750
09.JAN ONW